Dodaje.pl jest dostępne także w twoim państwie: USA. Rozpocznij tutaj teraz!

Regulamin i ogólne zasady


Regulamin

1. Postanowienia Ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Dodaje.pl

2. Definicje

Operator - Dodaje.pl

Serwis Dodaje.pl lub serwis - portal internetowy pod nazwą Dodaje.pl, prowadzony przez operatora w języku Polskim oraz 4 innych. Umożliwiający dodawanie i czytanie ogłoszeń pod adresem Dodaje.pl 

Towar - produkt lub usługa oferowana na łamach serwisu Dodaje.pl

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w przewidzianym regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała ogłoszenie;

Konto - konto w serwisie Dodaje.pl (po wcześniej rejestracji) 

Promowanie - płatna usługa promowania ogłoszenia w zależności od cennika

Cennik - zbiór informacji na temat cen promowania ogłoszeń w serwisie Dodaje.pl 

3. Akceptacja

1.Dodanie ogłoszenia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu serwisu

2. Utworzenie konta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu serwisu

3. Ogłoszenie pochodzi od danego użytkownika serwisu, który odpowiada za jego treść. Treść ogłoszenia musi być zgodna z prawdą. 

4. Ogłoszenie powinno zawierać prawdziwy zamiar dokonania transakcji za pośrednictwem Dodaje.pl 

5. Użytkownik odpowiada osobiście za dodawane przez siebie ogłoszenia w serwisie, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Cywilny

6. W przypadku jeśli użytkownik nie otrzymał towaru od danego użytkownika serwisu powinien zgłosić sprawę na policję lub spróbować rozwiązać spór polubownie

7. Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

8. Ogłoszenia można zamieszczać w wielu kategoriach, jednakże kategoria musi być właściwa dla danego ogłoszenia

9. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane zdjęcia w serwisie, do których powinien posiadać prawa autorskie

10. Treść ogłoszenia powinna nawiązywać do towaru, być zgodna ze stanem faktycznym. Ogłoszenie powinno zawierać dokładnie informacje takie jak parametry i stan

11. Zamieszczając ogłoszenie użytkownik zgadza się na jego publikację i rozpowszechnianie także w mediach działających poza serwisem


 

4. Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Ogłoszenie pochodzi od danego użytkownika serwisu, który odpowiada za jego treść. Treść ogłoszenia musi być zgodna z prawdą. 

2. Ogłoszenie powinno zawierać prawdziwy zamiar dokonania transakcji za pośrednictwem Dodaje.pl 

3. Użytkownik odpowiada osobiście za dodawane przez siebie ogłoszenia w serwisie, sądem właściwym do rostrzygania sporów jest Sąd Cywilny

4. W przypadku jeśli użytkownik nie otrzymał towaru od danego użytkownika serwisu powinien zgłosić sprawę na policję lub spróbować rozwiązać spór polubownie

5. Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

6. Ogłoszenia można zamieszczać w wielu kategoriach, jednakże kategoria musi być właściwa dla danego ogłoszenia

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane zdjęcia w serwisie, do których powinien posiadać prawa autorskie

8. Treść ogłoszenia powinna nawiązywać do towaru, być zgodna ze stanem faktycznym. Ogłoszenie powinno zawierać dokładnie informacje takie jak parametry i stan

9. Zamieszczając ogłoszenie użytkownik zgadza się na jego publikację i rozpowszechnianie także w mediach działających poza serwisem

5. Ogłoszenia

1. Ogłoszenia są dodawane na 30 dni, jednakże po upłynięciu dłuższego czasu w ogłoszeniu będzie widniała informacja, że ogłoszenie może być już nieaktualne. 

2. Ogłoszenie może usunąć użytkownik, który posiada konto w serwisie.

3. Ogłoszenie powinno być nie musi być w języku Polskim.

4. Użytkownik nie może zamieszczać linków po przez edytor do stron zewnętrznych, wyjątkiem są odnośniki do dokumentacji technicznej np. w formacie .pdf, linki do profili w mediach społecznościowych, strony (wizytówki firmowe lub prywatne). Nie wolno umieszczać spamu i śmieciowych ogłoszeń, które nie wnoszą wartości do serwisu. Linki do stron www będą usuwane bez podania przyczyny. Chcemy, aby transakcje były zawierane w obrębie serwisu Dodaje.pl. 

5. Ogłoszenia wymagają akceptacji przez administracje portalu Dodaje.pl

6. Nie można używać przycisku "wyślij wiadomość" w celu reklamowym(spam) i nie związanych z odpowiedzą na dane ogłoszenie. Każda wiadomość wysyłana po przez serwis Dodaje.pl musi dotyczyć zainteresowania ogłoszeniem.

6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w serwisie Dodaje.pl

2. Rejestrując się wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od innych użytkowników serwisu oraz od administracji serwisu Dodaje.pl - w celach reklamowo-informacyjnych w zakresie działania naszego serwisu.

 

----------

1. General provisions

The Regulations define the rules for the provision of services by Dodaje.pl

2. Definitions

Operator - Dodaje.pl

Dodaje.pl website or website - internet portal under the name Dodaje.pl, run by the operator in Polish and 4 others. Enabling adding and reading ads at Dodaje.pl

Goods - a product or service offered on the pages of the Dodaje.pl website

User - a natural person who is over 18 years old, a legal person or an organizational unit without legal personality but who may acquire rights and incur liabilities in his or her own name, which in the regulations provided for creating an Account or activating the advertisement;

Account - account on the site Dodaje.pl (after registration)

Promoting - paid service to promote the advert depending on the price list

Price list - a collection of information on the promotion of ads on the Dodaje.pl website

3. Acceptance

1.Adding an advertisement requires the acceptance of these site regulations

2. Creating an account requires the acceptance of these site regulations

3. The announcement comes from a given website user who is responsible for its content. The content of the advertisement must be truthful.

4. The advertisement should contain the real intention of making a transaction via Dodaje.pl

5. The User is personally responsible for the advertisements he adds on the site, the Civil Court is the competent court for the settlement of disputes

6. If the user has not received the goods from a given user, he should report the matter to the police or try to resolve the dispute amicably

7. Announcements are available to all Internet users.

8. Advertisements can be placed in many categories, however the category must be appropriate for the given advertisement

9. The User is responsible for the published photos on the site, to which he should own the copyright

10. The content of the advertisement should refer to the product, be consistent with the actual state. The advertisement should contain exactly information such as parameters and status

11. By posting an advertisement, the user agrees to its publication and dissemination also in the media operating outside the website


 

4. General terms and conditions of using the website

1. The advertisement comes from a given website user who is responsible for its content. The content of the advertisement must be truthful.

2. The announcement should include the real intention of making a transaction via Dodaje.pl

3. The User is personally responsible for the advertisements he adds on the site, the Civil Court is the competent court for settling disputes

4. In the event that the user has not received the goods from a given user, he should report the matter to the police or try to resolve the dispute amicably

5. Announcements are available to all Internet users.

6. Advertisements can be placed in many categories, however the category must be appropriate for the given advertisement

7. The user is responsible for the published photos on the site, to which he should own the copyright

8. The content of the advertisement should refer to the product, be consistent with the actual state. The advertisement should contain exactly information such as parameters and status

9. By posting the advertisement, the user agrees to its publication and dissemination also in the media operating outside the website

5. Announcements

1. Advertisements are added for 30 days, however, after a longer period of time, the announcement will show that the announcement may no longer be up to date.

2. The advertisement may be deleted by the user who has an account on the website.

3. The advertisement should not be in Polish.

4. The User may not post links through the editor to external websites, except for links to technical documentation, e.g. in .pdf format, links to profiles in social media, websites (business or private business cards). Do not place spam and junk ads that do not bring value to the site. Links to websites will be deleted without giving a reason. We want transactions to be concluded within the Dodaje.pl website.

5. Advertisements require acceptance by administrations of the Dodaje.pl portal

6. You can not use the "send message" button for advertising purposes (spam) and not related to the response to the advertisement. Every message sent by the Dodaje.pl website must concern the interest in the announcement.

6. Final provisions

1. The Regulations are available on the Dodaje.pl website

2. By registering, you agree to receive e-mails from other website users and from the administration of the Dodaje.pl website - for advertising and information purposes in the scope of our website.

 

The owner of the website is Patryk Sczepan Krzyżewski.

.